elatis

Kuidas suurendada varasemalt kohtu poolt väljamõistetud elatist?

Elatise suurendamiseks tuleb kohtule esitada elatise suurendamise hagi. Elatise suurendamise hagi on riigilõivuvaba ja alaealisele lapsele miinimumsummas elatise saamiseks ei ole vaja lapse vajadusi kohtumenetluses tõendada. Kui kohtus nõutakse elatist suuremas summas kui miinimumsuurus, siis tuleb kohtule esitada ka tõendid lapse minimaalseid vajadusi ületavate kulude kohta. Täisealine õppiv laps peab kohtumenetluses elatise saamiseks (ka miinimumsummas) ära tõendama oma vajadused ning kohus mõistab elatise välja vastavalt tõendatud vajaduste suurusele.

Lisaks on Riigikohus öelnud lahendis nr 3-2-1-69-13, et vanematevaheline kohtulik kompromiss ei saa piirata ega välistada lapse seadusest tulenevat õigust elatise nõuet esitada. Seega kui vanematel on varasemalt kohtu kaudu kinnitatud kompromiss kindlas summas elatise tasumise osas, ka sel juhul on vanemal õigus pöörduda kohtusse elatise suurendamise nõudega.

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega, erinevates kohtuvälistes organisatsioonides ja vajadusel ka kohtus.

VÕTKE ÜHENDUST

Palun sisestage nimi.
Palun sisestage telefoni number.
Palun sisestage küsimus.
prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo