elatis

Millises summas on võimalik kohtus alaealisele lapsele elatist taotleda?

Ülalpidamise ulatus määratakse kindlaks ülalpidamist saama õigustatud isiku vajadustest ja tema tavalisest elulaadist lähtudes. Ülalpidamise kindlaksmääramisel arvestatakse õigustatud isiku kõiki eluvajadusi, sealhulgas tema võimete ja kalduvuste kohase hariduse ja kutsealase ettevalmistusega seotud kulutusi, alaealise ülalpeetava puhul ka tema kasvatamise kulutusi. Seega elatise saamiseks tuleb kindlaks teha lapse esmavajadused ning seejärel otsustada, kas ja kuivõrd peab elatis olema lapse tavalisest elulaadist tulenevalt lapse esmavajaduste rahuldamiseks vajalikust summast suurem.

Lapse igapäevaste vajaduste rahuldamiseks ühe vanema tehtavate kulutuste suurus on üldjuhul pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alamäära. Riigikohus on tsiviilasjas nr 3-2-1-78-13 öelnud, et kohtus miinimumsummas elatise saamiseks ei tule lapse vajaduste rahuldamise kulusid tõendada, kuid lapse vajaduste rahuldamiseks tehtavad suuremad kulud tuleb tõendada. Miinimumsummas elatisraha suurus on 2018. aastal 250 eurot.

AITAME EDASISTES KÜSIMUSTES

Nõustame

Nõustame edasistes  küsimustes, tutvume dokumentidega ning anname õigusliku hinnangu.

Koostame dokumendid

Koostame vajalikud juriidilised dokumendid ja tagame nende nõuetekohase esitamise nii vastaspoolele kui ka kohtule.

Esindame

Esindame läbirääkimistel vastaspoolega ning kohtumenetluses.

VÕTKE ÜHENDUST

Palun sisestage nimi.
Palun sisestage telefoni number.
Palun sisestage küsimus.
prommikjapartnerid-perekonnaoiguse-buroo